x Biały Kości Kresowa 5600.00 m2 - sprzedaż
Kontakt w sprawie oferty
Rafał Wojtaszek
lic: -
cena: 110.000

Działki - sprzedaż

Biały Kości, , Kresowa

Szczegółowe dane

szerokosc dzialki 56
wyglad pusta
rodzaj dzialki rolna
panstwo Polska
ogrodzenie brak
ksztalt prostokąt
dojazd polny
dlugosc dzialki 102

Mapa dojazdu

Opis oferty

Do sprzedania działka rolna Biały Kościół.
Działka położona jest przy Ojcowkim Parku, jednym bokiem graniczy z lasem.
Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest działką oznaczoną jako 7R.
Działka położona jest w pięknym terenie wśród zieleni i z dala od drogi krajowej DK94
Tereny rolnicze „R” przeznacza się dla:
1) gospodarki rolnej prowadzonej na gruntach ornych, łąkach, pastwiskach i w sadach,
2) utrzymania, remontów, przebudowy i rozbudowy istniejącej zabudowy, z zastrzeżeniem § 29 ust. 5,
3) budowy nowych obiektów związanych z gospodarką rolną, w zakresie dopuszczonym przepisami ust. 2,
4) funkcji rekreacyjno-turystycznych, w zakresie dopuszczonym przepisami ust. 2,
5) zalesień, w zakresie określonym w ust. 3,
6) przyrodniczych funkcji ochronnych w terenach obudowy biologicznej cieków wodnych,
7) urządzeń gospodarki rybnej - w terenach oznaczonych jako „R1”,
8) w granicach Ojcowskiego Parku Narodowego - obiektów i urządzeń służących celom Parku.

 Dla terenów ustala się, następujące zasady zagospodarowania:
1) dopuszcza się lokalizację: a) budynków: gospodarczych lub inwentarskich, związanych z istniejącą zabudową zagrodową na działce siedliskowej, niezbędnych dla potrzeb prowadzenia gospodarstwa rolnego, z zastrzeżeniem pkt 2,
b) szklarni oraz urządzeń niezbędnych dla prowadzenia gospodarki rolnej,
c) urządzeń związanych z rekreacją letnią i zimową, w tym: tras pieszych, rowerowych i narciarskich, urządzonych punktów wypoczynku i punktów widokowych,
d) obiektów małej architektury,
e) urządzeń komunikacji, dojazdów, gospodarki wodnej, infrastruktury technicznej, a także obiektów niezbędnych dla gminnego systemu wodociągowego i kanalizacyjnego,

Dla obiektów, ustala się:
a) powierzchnia zabudowy nowo lokalizowanych obiektów nie może być większa niż: 100 m2,
b) odległość nowo lokalizowanych obiektów nie może być większa niż 20 metrów od budynków 14 już istniejących,
c) nie dopuszcza się zmiany funkcji budynków istniejących na funkcję mieszkaniową lub usługową.

 Wszelkie przedsięwzięcia i działania, są dopuszczalne jedynie wówczas, gdy nie stoją w sprzeczności z ustaleniami dotyczącymi obszarów, stref i obiektów określonych w rozdziale IV planu oraz z ustaleniami przepisów odrębnych, w szczególności dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych. 

Zapraszam do kontaktu.
Rafał Wojtaszek
512194222

Formularz kontaktowy

Wyrażam jednorazową zgodę na przekazanie moich danych osobowych podanych powyżej firmie P.U.G Geocentra.
Copyright ©  GEOCENTRA - wszystkie prawa zastrzeżone